I.

Projekt „Darujme vzdělání“ realizuje Salesiánská asociace Dona Boska (dále jen SADBA) se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8 – Kobylisy, 182 00, IČO: 27006131. SADBA je občanské sdružení, registrované MV ČR pod čj.: VS/1-1/61414/05-R, ze dne 26. 7. 2005. Účelem Asociace je podpora a rozvoj výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu a pomoc znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Salesiánská provincie Praha, která je také členem Sadby, je garantem této činnosti.

II.

Projekt „Darujme vzdělání“ byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury.

III.

Projekt „Darujme vzdělání“:

– podporuje tři salesiánská střediska ve třech zemích, se kterými SADBA dlouhodobě spolupracuje. Cílovými zeměmi jsou Demokratická republika Kongo, Indie a Bulharsko (do srpna 2014 to byla také Zimbabwe).

– je založen na dárkových poukazech. Na našich stránkách www.darujmevzdelani.cz má dárce možnost vybrat si dárkový poukaz na konkrétní dar v konkrétním středisku v konkrétní zemi. Po sesbírání částky vyšší než 30 000 Kč pro danou zemi je SADBA povinna finanční obnos zaslat zodpovědné osobě projektu cílové země. Ta vše dle instrukcí ze strany SADBY zpracuje a po využití obnosu zašle zprávu.

IV.

Platební brána je pro projekt „Darujme vzdělání“ zřízena přes službu darujme.cz. Umožňuje jí využít pro online fundraising platby kartou. Díky tomu má nejnižší možné poplatky z poukázaného daru: 2 % z celkové výše daru. Veškeré poplatky jsou využity výhradně na kofinancování nákladů portálu Darujme.cz - zprostředkování online dárcovství a fundraisingu pro české NNO.

Pro dárce vyplývají díky zapojení přes platební bránu www.darujme.cz následující výhody:

  • Transparentnost: registrovat se mohou jen ty neziskové organizace, které pravidelně uveřejňují výroční zprávu.
  • Jednoduchost: stačí pár kliknutí myší; nikdy nebylo on-line dárcovství tak jednoduché.
  • Bezpečnost: platby jsou maximálně zabezpečeny.
  • Dárcovství bez nutnosti složité registrace: stačí vyplnit základní údaje, nikoliv žádat o uživatelské jméno s heslem
  • Přímý kontakt s vybranou organizací: každá registrovaná organizace získá platební bránu, kterou pak umístí na svých webových stránkách; chcete-li tedy darovat, nemusíte vůbec navštívit web darujme.cz – Vaše údaje se tak nedostanou ke třetí straně.

V.

SADBA se snaží o plnou transparentnost využití obdržených peněz:

Zveřejňování informací o financování a finanční situaci – výroční zpráva.

Komunikace s dárci. SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska, o.s.) se řídí Etickým kodexem fundraisingu, dbá tedy na udržení dobrého jména organizace a dobrého vztahu s dárci.

VI.

Při vyplňování platebního formuláře bude dárce vyzván k vyplnění jména, příjmení a e-mailové adresy. Tyto kontakty budou sloužit ke komunikaci organizace SADBA a dárcem. Na Vámi zadanou emailovou adresu Vám bude po platbě kartou zaslán vygenerovaný dárkový certifikát ve formátu PDF.

VII.

Pokud dárce zaškrtne políčko "Přeji si zaslat potvrzení o daru", bude vyzván k vyplnění adresy trvalého bydliště. Potvrzení mu bude v tomto případě zasláno společně s dárkovým certifikátem po zakoupení daru na jím zadanou emailovou adresu.

Kdy je možné odpočet uplatnit?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
(Viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů.)

SADBA , která projekt realizuje, je osvobozena od daně darovací. Činí si nárok na nejvýše 15 % z celkové výše darů na administrativní zázemí a získávání dárců.

VIII.

V případě, že se na nějaký dar z konkrétního projektu vybere více peněz, než by bylo třeba a než by mohlo být využito, může SADBA z daných peněz podpořit jiný z darů v rámci stejného projektu (stejné země).

IX.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 10. dubna 2021. SADBA (provozovatel) je oprávněna Pravidla doplňovat a měnit. Veškeré změny budou zveřejněny na internetových stránkách www.darujmevzdelani.cz před nabytím účinnosti změn. K tomu se organizace zavazuje.

X.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů či připomínek nás kontaktujte na emailové adrese darujmevzdelani@sadba.org.